Kategorie:

Centralny rejestr beneficjentów

Rejestr ten został stworzony przez Ministerstwo Finansów na zlecenie dyrektyw Unii Europejskiej. W obawie przed przepływami niekontrolowanych dużych ilości pieniędzy bez kontroli w systemie bankowym, instytucje finansowe zdecydowały o uszczelnieniusystemu bankowego i sprawdzaniu przelewów bankowych. System ten ma na celu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (pochodzących z przestępstw) oraz finansowaniu terroryzmu. System ma służyć jawności i kontroli przepływu środków finansowychna terenie Unii Europejskiej.

Kto używa Centralnego rejestru beneficjentów?

Pierwszą grupą która musi zgłosić i zarejestrować się w tej bazie są osoby fizyczne, lub osoba fizyczna która, lub które sprawują kontrolę nad spółkami lub spółką, mają moc decyzyjną oraz w myśl przepisów prawa mogą podejmować decyzje wpływające na działanie i czynności spółki. Ogólnie wszystkie spółki prawa handlowego. Należy nadmienić że tego obowiązku nie mają spółki zagraniczne które działają na zasadzie oddziału na terenie Polski.

Drugą grupą są osoby, które szukają informacji na temat rzeczywistego beneficjenta w danej spółce. Niejednokrotnie bardzo ciężko ustalić i zidentyfikować taką osobę, ponieważ niejednokrotnie spółki posiadają wielu udziałowców. Informacje są ogólnodostępne i jawne, czyli każda osoba może przeglądać dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów, oraz w razie potrzeby zapisać potrzebne dane w formacie PDF.

Trudności przy rejestracji

Wszystkie zgłoszenia do rejestru odbywają się elektronicznie z użyciem oficjalnej strony Ministerstwa finansów. Zgłoszenia są bezpłatne. Wymagane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym pod groźbą odpowiedzialności karnej i finansowej (kara do 1 000 000 zł.). Trudnością może być ustalenie rzeczywistego beneficjenta w skomplikowanych grupach kapitałowych gdzie jest wielu udziałowców.
Pewne utrudnienie może sprawiać niemożliwość złożenia danych przez pełnomocnika spółki, oraz to, że zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich reprezentantów spółki.