Kategorie:

Czym jest podatek u źródła?

Mianem podatku u źródła określa się zobowiązanie obecne w systemach podatkowych wielu krajów. Ma ono na celu umożliwienie prawidłowego opodatkowania rozmaitych kategorii usług między podmiotami z różnych krajów i jest obwarowane przepisami krajowymi lub umowami bilateralnymi o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawowe założenia podatku

Jeśli dochodzi do płatności transgranicznych między podmiotami z różnych krajów, można mówić o wystąpieniu obowiązku opłacenia należności podatkowej. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, w której zagraniczny przedsiębiorca może wylegitymować się certyfikatem podatkowym tego samego kraju, z którego pochodzi jego klient. W takiej sytuacji – możliwe jest nieopłacanie podatku. W każdej innej sytuacji – podatek u źródła jest należny.

Jego wysokość określają albo krajowe przepisy z zakresu prawa podatkowe, albo umowy dwustronne. W przypadku Polski – obowiązują obecnie stawki 10% oraz 20%.

Kto opłaca podatek u źródła?

Podatnikiem w tym przypadku jest ta strona, która otrzymała przelew wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi lub użyczenia praw autorskich, jednak to nie ona opłaca należność. Płatnikiem określono podmiot, który skorzystał z usługi i to po jego stronie leży obowiązek obliczenia i uiszczenia należności podatkowej.

Co istotne, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, jeśli podatnik nie osiągnął w danym roku podatkowym obrotu przekraczającego dwa miliony złotych – nie ma obowiązku pobierania od niego podatku. W innym przypadku – płatnik musi uiścić do właściwego urzędu skarbowego należność podatkową.

Nienależnie pobrany podatek

Teoretycznie wystąpić mogą sytuacje, w których płatnik pobrał od podatnika zbyt wysoką kwotę na poczet podatku dochodowego. W takiej sytuacji należy złożyć do odpowiedniego organu podatkowego wniosek, dzięki któremu możliwy będzie zwrot. Ustawodawca nie określił jednak w ustawie, kto jest uprawniony do złożenia takiego wniosku, a zdania w tej kwestii są podzielone. Różne wyroki sądów administracyjnych wskazują na dwie różne strony w tym zakresie, w związku z czym na chwilę obecną przyjmuje się, że podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem są zarówno płatnik, jak i podatnik. Dzięki temu żadna ze stron nie będzie pokrzywdzona finansowo w wyniku błędnego naliczenia kwoty przez płatnika.

Koszty podatkowe – czy można za nie uznać ten podatek?

Zgodnie ze stanowiskiem urzędów skarbowych oraz izby skarbowej, istnieje możliwość wliczenia tego podatku do kosztów uzyskania przychodu przez podatnika – sprawdź: www.pwc.pl/pl/uslugi/podatek-u-zrodla-doradztwo-podatkowe.html.