Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku

 

z dnia 29.09.2004 roku

§ 1

Niniejszym powołany zostaje Sąd Arbitrażowy
przy Podlaskim Klubie Biznesu w Białymstoku.

§ 2

Sąd Arbitrażowy przy Podlaskim Klubie Biznesu w Białymstoku,
zwany dalej „Sądem”, działa w oparciu o przepisy postępowania cywilnego
(Księgą Trzecią art. 695-715 KPC) oraz Regulamin Sądu Polubownego przy Podlaskim Klubie Biznesu w Białymstoku.

§ 3

Treść Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Podlaskim Klubie Biznesu w Białymstoku,
zostaje zatwierdzona i przyjęta przez Zarząd Podlaskiego Klubu Biznesu
w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4

Członkowie Sądu powołani są przez Zarząd Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku,
na okres czteroletniej kadencji spośród członków Podlaskiego Klubu Biznesu
oraz osób wskazanych przez członków Podlaskiego Klubu Biznesu.
Możliwy jest powtórny wybór na członka Sądu.

§ 5

Członkowie Sądu wybierają z spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
Wybór odbywa się w drodze głosowania,
w którym zwycięża kandydat otrzymujący najwięcej głosów.
Pracą Sądu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność, Wiceprezes.

§ 6

Członkowie Sądu zostają wpisani na listę mediatorów,
prowadzoną przez Sąd Arbitrażowy.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Podlaskiego Klubu Biznesu
może odwołać każdego z członków Sądu.
Członek Sądu może również zrzec się członkostwa w Sądzie,
składając wypowiedzenie na forum Zarządu.
W powyższych przypadkach, Zarząd Podlaskiego Klubu Biznesu
powołuje niezwłocznie nowego członka Sądu,
zaś Prezes Sądu dokonuje stosownych zmian w prowadzonej liście mediatorów.

§ 8

Prezes Sądu składa roczne sprawozdania
z działalności Sądu Zarządowi Podlaskiego Klubu Biznesu.

§ 9

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.